نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
قاعده فراش و تبیین گستره آن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-الهه سادات حجازی-کبری پورعبدالله(تنظیم نشده)
بررسی فقهی حقوقی نشوز زوجپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سمانه جیل‌ساز-فریده شکری(تنظیم نشده)
بررسی نکاح و انحلال آن در فضای سایبریپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا جلالی-مریم محقق داماد(تنظیم نشده)
پیشگیری خانواده مدار از بزهکاری کودکان (با رویکرد تطبیقی)پردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مرجان توکلی--(تنظیم نشده)
پیشگیری خانواده مدار از بزهکاری کودکان (با رویکرد تطبیقی)پردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مرجان توکلی--(تنظیم نشده)
سیاست های افزایش جمعیت و تامین حق بر غذای اعضای خانواده در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سیده مائده تقوی-محیا صفاری‌نیا(تنظیم نشده)
بررسی فقهی حقوقی تغییرات راجع به مهریه پس از نکاح دائم (افزایش، تنصیف و تعدیل)پردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-راحله تخت روان-منیره حق‌خواه(تنظیم نشده)
ماهیت قرارداد رحم جایگزین و حقوق اعضای خانواده در ارتباط با آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نیره پوررسول-معصومه مظاهری(تنظیم نشده)
نفقه کودک از حقوق خانواده تا حقوق رفاه (با نگاهی به نظام های حقوقی ایران و انگلیس)پردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سمیه پارسی راد-هما داوودی(تنظیم نشده)
شناسایی و اجرای احکام مرتبط با خانواده، صادره از محاکم خارجی در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا انصاری-فریده شکری(تنظیم نشده)