هیأت موسس

ردیف  نام خانوادگی نام  مرتبه علمی محل کار 
1 اردبیلی محمد علی استاد  دانشگاه شهید بهشتی
2 اسدی  لیلا سادات  قوه قضائیه
3 افتخار جهرمی گودرز استاد  دانشگاه شهید بهشتی
4 پورعبدالله  کبری  استادیار  دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران 
5 حاجی علی فریبا  دانشیار  دانشگاه الزهرا 
6 حسینی  سید محمد  استادیار  دانشگاه تهران 
7 حق خواه  منیره  استادیار  دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران 
8 سرخه  قدسیه  دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
9 سعادت مصطفوی  سید حسین  استاد  دانشگاه امام صادق(ع)
10 صفیری  اکرم  استادیار دانشگاه مطهری 
11 عظیم زاده اردبیلی  فائزه  دانشیار  دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران 
12 فیض  علیرضا  استاد  دانشگاه تهران 
13 مهدوی کنی  صدیقه  دانشیار  دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران 
14 مهرپور محمد آبادی  سید حسین  استاد  دانشگاه شهید بهشتی