نمایش ۶۱ تا ۶۳ مورد از کل ۶۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
قلمرو قاعده ی لاحرج (نفی عسر و حرج) در نظام حقوق خانواده ی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-آلاء سادات افقه-مریم محقق داماد(تنظیم نشده)
حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سمانه اسفندیار-فریده شکری(تنظیم نشده)
حق ریاست در روابط زوجین و سوء استفاده از آن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا اردستانی رستمی-لیلا سادات اسدی(تنظیم نشده)