نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
مبانی فقهی و حقوقی نهاد جهیزیه و دعاوی ناشی از آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مهسا صفی‌آریان-مریم محقق داماد(تنظیم نشده)
سن حضانت در نظام حقوقی ایران و میزان انطباق آن با شاخص‌های رشدیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-عطیه سادات صفوی-مریم محقق داماد(تنظیم نشده)
حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه صالحی‌نژاد-معصومه مظاهری(تنظیم نشده)
اخلاق زیستی در نظام حقوق خانواده ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا شمسایی-صدیقه مهدوی کنی(تنظیم نشده)
تاثیر تحول ساختار قدرت و اقتدار در خانواده بر حقوق اعضای آن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فرزانه شفیع‌زاده-کبری پورعبدالله(تنظیم نشده)
شرط امانت حاضن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه شریفی-کبری پورعبدالله(تنظیم نشده)
تحصیل دلیل و بار اثبات در امور و دعاوی خانوادگیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-آمنه شرف الدین شیرازی-معصومه مظاهری(تنظیم نشده)
آیین دادرسی ویژه امور و دعاوی خانوادگیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سکینه ترازی-فریده شکری(تنظیم نشده)
نحله و اجرت المثل ایام زوجیت: مبانی فقهی- حقوقی و موانع اجراپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه سرخ‌حصاری-لیلا سادات اسدی(تنظیم نشده)
سیاست کیفری قانونگذار ایران و مبانی جرم انگاری در حوزه خانودهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زینب ریاضت-فائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)