نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
بررسی تطبیقی حق جنین بر سلامت در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکاپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نیلوفر مقدمی خمامی-فائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
شبیه‌سازی انسان در گستره حقوق خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-محدثه معینی‌فر-فائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
نقش عرف در تفسیر قوانین خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-اکرم محمدی آرانی-فائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
اصل تحکیم خانواده و ظرفیت سنجی علم حقوق در تحقق آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه محمد قلی‌ها-صدیقه مهدوی کنی(تنظیم نشده)
بررسی حق قسم در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-صدیقه محمد حسنی-کبری پورعبدالله(تنظیم نشده)
حمایت از زنان بی سرپرست و بد سرپرست در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مهدیه محمد تقی‌زاده-هما داوودی(تنظیم نشده)
گستره قاعده لاضرر نسبت به قوانین ناظر بر انحلال نکاح در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نرگس مباشر مقدم-فائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
قتل در فراش در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه مبارکی-فائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
تأثیر جنون و اختلالات روانی در انحلال نکاحپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مریم کریمی احمدآبادی-فریده شکری(تنظیم نشده)
جایگاه و مصادیق ورود حاکم در نکاح و انحلال آن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سها کارساز-فریده شکری(تنظیم نشده)