عضویت در انجمن

انواع و شرایط عضویت

1- عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و حقوق اسلامی، حقوق،  فقه و حقوق خانواده، مطالعات زنان و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.

2- عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

3- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته‌های فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خانواده، مطالعات زنان به تحصیل اشتغال دارند.

4- عضویت افتخاری:

شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های فقه و حقوق اسلامی، حقوق، فقه و حقوق خانواده، مطالعات زنان، اسلام‌شناسی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

5- اعضای مؤسساتی (حقوقی)

سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

    هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.

الف: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

ب: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

1- استعفای کتبی

2- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فرم عضویت در انجمن
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • شماره شناسنامه*
  4
 • کد ملی*
  5
 • تاریخ تولد*
  6
 • محل تولد*
  7
 • رشته تحصیلی*
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکتری
  8
 • سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی*
  9
 • آخرین رتبه و پایه علمی*در صورت هیأت علمی بودن
  مربی
  استادیار
  دانشیار
  استاد تمام
  10
 • شغل*
  11
 • تلفن همراه*
  12
 • آدرس و تلفن محل کار*
  13
 • تلفن ضروری*تلفن فردی که بتوان در اسرع وقت با شما تماس گرفت
  14
 • ایمیل*
  15