آلاء سادات افقه

آلاء سادات افقه

فعالیت‌ها

  • قلمرو قاعده ی لاحرج (نفی عسر و حرج) در نظام حقوق خانواده ی ایران