نفیسه سادات جعفری

نفیسه سادات جعفری

فعالیت‌ها

  • احیاء و بازپروری زنان قربانی تجارت جنسی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران