کبری پورعبدالله

کبری پورعبدالله

فعالیت‌ها

 • قاعده فراش و تبیین گستره آن در نظام حقوقی ایران
  حق والدین در تربیت کودک و محدودیت های آن: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی
  واکاوی مجازات های کودک در نظام حقوقی ایران با تکیه بر مسئله تادیب
  اعمال سیاست کیفرزدایی و تحکیم خانواده
  شرط امانت حاضن در نظام حقوقی ایران
  تاثیر تحول ساختار قدرت و اقتدار در خانواده بر حقوق اعضای آن در نظام حقوقی ایران
  مباینت رابطه زوجیت در ارتداد و نحوه اجرای آن
  تدلیس در نکاح و تضمین های آن در حقوق ایران
  بررسی حق قسم در نظام حقوقی ایران