کبری پورعبدالله

کبری پورعبدالله

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

قاعده فراش و تبیین گستره آن در نظام حقوقی ایران
حق والدین در تربیت کودک و محدودیت های آن: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی
واکاوی مجازات های کودک در نظام حقوقی ایران با تکیه بر مسئله تادیب
اعمال سیاست کیفرزدایی و تحکیم خانواده
شرط امانت حاضن در نظام حقوقی ایران
تاثیر تحول ساختار قدرت و اقتدار در خانواده بر حقوق اعضای آن در نظام حقوقی ایران
مباینت رابطه زوجیت در ارتداد و نحوه اجرای آن
تدلیس در نکاح و تضمین های آن در حقوق ایران
بررسی حق قسم در نظام حقوقی ایران