صدیقه مهدوی کنی

صدیقه مهدوی کنی

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

اخلاق زیستی در نظام حقوق خانواده ایران
بررسی تطبیقی- تحلیل حق بر باروری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
اصل تحکیم خانواده و ظرفیت سنجی علم حقوق در تحقق آن