صدیقه مهدوی کنی

صدیقه مهدوی کنی

فعالیت‌ها

  • اخلاق زیستی در نظام حقوق خانواده ایران
    بررسی تطبیقی- تحلیل حق بر باروری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
    اصل تحکیم خانواده و ظرفیت سنجی علم حقوق در تحقق آن