محیا صفاری‌نیا

محیا صفاری‌نیا

فعالیت‌ها

  • سیاست های افزایش جمعیت و تامین حق بر غذای اعضای خانواده در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران
    حقوق سالمندان، بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران
    حقوق فرهنگی خانواده در حقوق ایران و اسناد بین المللی
    حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی و نظام حقوقی ایران
  • سیاست های افزایش جمعیت و تامین حق بر غذای اعضای خانواده در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران
    احیاء و بازپروری زنان قربانی تجارت جنسی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران