معصومه مظاهری

معصومه مظاهری

فعالیت‌ها

  • ماهیت قرارداد رحم جایگزین و حقوق اعضای خانواده در ارتباط با آن
    تحصیل دلیل و بار اثبات در امور و دعاوی خانوادگی
    حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان در نظام حقوقی ایران
    ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین در نظام حقوقی ایران