هما داوودی

هما داوودی

فعالیت‌ها

  • نفقه کودک از حقوق خانواده تا حقوق رفاه (با نگاهی به نظام های حقوقی ایران و انگلیس)
    نسب و حقوق مدنی کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایران
    حمایت از زنان بی سرپرست و بد سرپرست در نظام حقوقی ایران