عاطفه عباسی

عاطفه عباسی

فعالیت‌ها

  • وضعیت حقوقی طفل متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی
    سیاستگذاری تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده
    تاثیر حقوق و مزایای استخدامی اعضا بر تحکیم خانواده و راهکارهای قانونی مرتبط با آن