فائزه عظیم زاده اردبیلی

فائزه عظیم زاده اردبیلی

فعالیت‌ها

 • نفی خشونت علیه همسر در نظام حقوقی ایران
  اختیارات جد پدری و مادر نسبت به کودک و راهکارهای
  سیاست کیفری قانونگذار ایران و مبانی جرم انگاری در حوزه خانوده
  جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان در نظام حقوقی ایران
  استیلاد و حق زوجین بر سلامت در نظام حقوقی ایران
  قتل در فراش در نظام حقوقی ایران
  گستره قاعده لاضرر نسبت به قوانین ناظر بر انحلال نکاح در نظام حقوقی ایران
  نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده
  شبیه‌سازی انسان در گستره حقوق خانواده