مریم محقق داماد

مریم محقق داماد

فعالیت‌ها

 • قلمرو قاعده ی لاحرج (نفی عسر و حرج) در نظام حقوق خانواده ی ایران
  بررسی نکاح و انحلال آن در فضای سایبری
  سن حضانت در نظام حقوقی ایران و میزان انطباق آن با شاخص‌های رشدی
  مبانی فقهی و حقوقی نهاد جهیزیه و دعاوی ناشی از آن
  حق سلامت روان اعضای خانواده در نظام حقوقی ایران و اسناد بین الملل
  سیاست های افزایش جمعیت و تامین حق بر غذای اعضای خانواده در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران