فریده شکری

فریده شکری

فعالیت‌ها

 • حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در حقوق ایران
  شناسایی و اجرای احکام مرتبط با خانواده، صادره از محاکم خارجی در نظام حقوقی ایران
  بررسی فقهی حقوقی نشوز زوج
  حق کودک بر هویت در نظام حقوقی ایران
  آیین دادرسی ویژه امور و دعاوی خانوادگی
  جایگاه و مصادیق ورود حاکم در نکاح و انحلال آن در نظام حقوقی ایران
  تأثیر جنون و اختلالات روانی در انحلال نکاح