لیلا سادات اسدی

لیلا سادات اسدی

فعالیت‌ها

  • حق ریاست در روابط زوجین و سوء استفاده از آن در نظام حقوقی ایران
    نحله و اجرت المثل ایام زوجیت: مبانی فقهی- حقوقی و موانع اجرا
    ارتباط حقوق کیفری با حقوق خصوصی در حوزه ی خانواده: ضرورت، معیارها، شرایط ورود