زهرا نقره

زهرا نقره

فعالیت‌ها

  • ظرفیت سنجی نظریه خانواده درمانی در نظام حقوقی ایران