زهرا میرزا زاده

زهرا میرزا زاده

فعالیت‌ها

  • ارتباط حقوق کیفری با حقوق خصوصی در حوزه ی خانواده: ضرورت، معیارها، شرایط ورود