معصومه منفرد مسقانی

معصومه منفرد مسقانی

فعالیت‌ها

  • حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی و نظام حقوقی ایران