نرگس مباشر مقدم

نرگس مباشر مقدم

فعالیت‌ها

  • گستره قاعده لاضرر نسبت به قوانین ناظر بر انحلال نکاح در نظام حقوقی ایران