نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
صیانت از خانواده و پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی زنان و دختران در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سمیرا رجبی کنزق-عاطفه عباسی(تنظیم نشده)
واکاوی مجازات های کودک در نظام حقوقی ایران با تکیه بر مسئله تادیبپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-الهه راحتی نوش‌آبادی-کبری پورعبدالله(تنظیم نشده)
بایسته های تقنین در حوزه خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-عاطفه ذبیحی-صدیقه مهدوی کنی(تنظیم نشده)
حقوق سالمندان، بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه حیدری-محیا صفاری‌نیا(تنظیم نشده)
اختیارات جد پدری و مادر نسبت به کودک و راهکارهایپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-معصومه حمیدی‌پور-فائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
نفی خشونت علیه همسر در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فضه سادات حسینی-فائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
حق والدین در تربیت کودک و محدودیت های آن: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فروغ السادات حسینی-کبری پورعبدالله(تنظیم نشده)
حق کودک بر هویت در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سیده زهرا حسینی-فریده شکری(تنظیم نشده)
قاعده فراش و تبیین گستره آن در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-الهه سادات حجازی-کبری پورعبدالله(تنظیم نشده)
بررسی فقهی حقوقی نشوز زوجپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سمانه جیل‌ساز-فریده شکری(تنظیم نشده)