نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
تدلیس در نکاح و تضمین های آن در حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-عرفانه عقیلی-کبری پورعبدالله(تنظیم نشده)
استیلاد و حق زوجین بر سلامت در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا عزیزپوریان-فائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
مباینت رابطه زوجیت در ارتداد و نحوه اجرای آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه عرب‌نژاد-کبری پورعبدالله(تنظیم نشده)
وضعیت حقوقی طفل متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فرانک عباسی آبکناری-عاطفه عباسی(تنظیم نشده)
جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فائزه طوقانی‌پور-فائزه عظیم زاده اردبیلی(تنظیم نشده)
نسب و حقوق مدنی کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه طاهرخانی-هما داوودی(تنظیم نشده)
بررسی تطبیقی- تحلیل حق بر باروری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زینب صمدیان-صدیقه مهدوی کنی(تنظیم نشده)
حقوق فرهنگی خانواده در حقوق ایران و اسناد بین المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-الهه صلاتی-محیا صفاری‌نیا(تنظیم نشده)
مبانی فقهی و حقوقی نهاد جهیزیه و دعاوی ناشی از آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مهسا صفی‌آریان-مریم محقق داماد(تنظیم نشده)
سن حضانت در نظام حقوقی ایران و میزان انطباق آن با شاخص‌های رشدیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-عطیه سادات صفوی-مریم محقق داماد(تنظیم نشده)